(1)
Zhiwei Shi; Stephen Karungaru; Terada Kenji; Hongjun Ni; Shuaishuai Lv; Xingxing Wang; Yu Zhu; Yi Lu. Image-Based Pretreatment Study of Rice Blast Disease. JOAASR 2024, 6.