Zhiwei Shi, Stephen Karungaru, Terada Kenji, Hongjun Ni, Shuaishuai Lv, Xingxing Wang, Yu Zhu, and Yi Lu. “Image-Based Pretreatment Study of Rice Blast Disease”. JOURNAL OF ADVANCED APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 6, no. 3 (May 30, 2024). Accessed July 14, 2024. http://joaasr.com/index.php/joaasr/article/view/945.